Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk voor Oosterse geneeswijze Wim Sanders

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Met zorgaanbieder wordt bedoeld: Praktijk voor Oosterse geneeswijze Wim Sanders

Met Cliënt wordt bedoeld: natuurlijke persoon die een behandeling bij Praktijk voor Oosterse geneeswijze Wim Sanders afneemt.

LVNT: vereniging voor natuur geneeswijze

RBCZ: Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Register therapeut BCZ no 174098R een registratie- en certificeringsorganisatie voor op hbo-niveau opgeleide therapeuten die werkzaam zijn in de complementaire zorg.

TCZ: Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.

Overeenkomst: de overeenkomst tot een door de cliënt toegestane behandeling die de zorgaanbieder en de cliënt – na een intakegesprek – mondeling zijn aangegaan, waarbij de zorgaanbieder een inspanningsverplichting en de cliënt een medewerkingsverplichting aangaat.

Behandeling: het, na toestemming van de cliënt, door de zorgaanbieder doen van onderzoek en behandeling, met de disciplines genoemd op deze website alsmede het verlenen van andere diensten, met inbegrip van het geven van adviezen ten behoeve van de cliënt.

Behandelsessie: iedere sessie die deel uitmaakt van de overeengekomen behandeling.

Artikel 2
Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen de zorgaanbieder en de cliënt.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen door partijen uitsluitend worden ingeroepen wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De overeenkomst komt tot stand doordat de cliënt de door de zorgaanbieder aangeboden behandeling aanvaardt en daarmee aan de zorgaanbieder toestemming geeft deze behandeling uit te voeren.

Artikel 3
Plichten van de cliënt

 1. De cliënt is verplicht de zorgaanbieder, zowel gevraagd als ongevraagd, alle voor de overeengekomen behandeling noodzakelijke informatie te verstrekken.
 2. Wijzigingen ten aanzien van gezondheid, medicijngebruik, zorgverzekering, adres of telefoonnummer dient de cliënt zo spoedig mogelijk aan de zorgaanbieder door te geven.

Artikel 4
Betalingen

 1. Betalingen aan de zorgaanbieder dienen door de cliënt direct na afloop van iedere behandelsessie te geschieden door contante voldoening met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel In uitzonderingsgevallen – en alleen na toestemming van de zorgaanbieder – kan het verschuldigde bedrag binnen 8 dagen na de factuurdatum worden bijgeboekt op de door de zorgaanbieder aangegeven IBAN-rekening.
 2. Na het verstrijken van de in de tweede volzin van lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn is de cliënt in verzuim en staat het de zorgaanbieder vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast het factuurbedrag zal dan ook de wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten, waaronder ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt

Artikel 5
Vergoedingen door zorgverzekeraars

 1. De kosten van een behandeling worden door de meeste zorgverzekeraars via een aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed. Of de cliënt recht heeft op een dergelijke vergoeding is afhankelijk van de door de cliënt afgesloten zorgverzekering.
 2. De cliënt dient zich tijdig op de hoogte te stellen van zijn verzekeringsvorm en -voorwaarden en dient zich er tijdig van te vergewissen of en in welke mate de overeen te komen of overeengekomen behandeling door zijn zorgverzekeraar wordt vergoed.
 3. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor enig verschil tussen de tussen de door hem bij de cliënt in rekening gebrachte behandelkosten en de dienaangaande door de cliënt van zijn zorgverzekeraar ontvangen of te ontvangen vergoedingen.

Artikel 6
Afspraken annuleren

 1. Indien de cliënt voor een afgesproken behandelsessie verhinderd is, dient deze de zorgaanbieder hiervan ten minste 24 uur tevoren op de hoogte te stellen. Een niet of niet tijdig geannuleerde behandelsessie wordt door de zorgaanbieder bij de cliënt in rekening gebracht. De zorgaanbieder kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld in geval van plotselinge ziekte dan wel overmacht.
 2. Een annulering dient bij voorkeur telefonisch te geschieden. Bij een annulering via de telefoonbeantwoorder of de e-mail van de zorgaanbieder geldt het tijdstip van de ontvangst van het annuleringsbericht door de zorgaanbieder als tijdstip van de melding van de verhindering.
 3. De zorgaanbieder heeft het recht een afgesproken behandelsessie te annuleren. Door plotselinge ziekte dan wel overmacht kan er sprake zijn van annulering op korte termijn. De zorgaanbieder zal alsdan zo spoedig mogelijk, in overleg met de cliënt, een nieuwe afspraak maken ter vervanging van de geannuleerde behandelsessie. De cliënt is, conform artikel 3 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden, gehouden de zorgaanbieder te doen beschikken over zijn actuele adres- en telefoongegevens.

Artikel 7
Aansprakelijkheid

 1. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van of schade aan goederen van de cliënt ontstaan op of nabij het praktijkadres van de zorgaanbieder.
 2. De zorgaanbieder is, als lid van de VNT, collectief verplicht verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.
 3. De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het uitvoeren van de overeenkomst dan wel het verrichten van diensten is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgaanbieder gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 4. Alle aanspraken jegens de zorgaanbieder vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen 3 maanden nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd.

Artikel 8
Kwaliteitsbeleid

 1. De zorgaanbieder is lid van de VNT en is bij de RBCZ geregistreerd
 2. De kwaliteit en de professionaliteit van de leden van de VNT worden bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de VNT. Na- en bijscholing, intervisie, visitatie en een klachtenregeling maken daar deel van uit.

Artikel 9
Klachtenregelingen en tuchtrecht

 1. De zorgaanbieder spant zich in de cliënt zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. Heeft de cliënt desalniettemin klachten dienaangaande, dan dient de cliënt deze allereerst voor te leggen aan en te bespreken met de zorgaanbieder.
 2. Wanneer de klacht op de in lid 1 van dit artikel genoemde wijze niet of niet geheel het door de cliënt gewenste resultaat heeft opgeleverd, kan deze alsnog een klacht indienen bij de VNT of bij de RBCZ. De zorgaanbieder neemt deel aan de Klachtenregeling van de VNT en is tevens gebonden aan de Klachtenregeling van de RBCZ. Op de websites van de VNT en van de RBCZ treft u hierover informatie aan.

Artikel 10
Toepasselijk recht en forum
Op de rechtsverhouding tussen de zorgaanbieder en zijn of haar cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden herzien indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken.

Laatste aanpassing van de algemene voorwaarden: 19-10-2018